Nehemiah 7:8 Cross References


« Nehemiah 7:7 | Nehemiah 7:9 » | Compare: NIV, KJV, NLT, NKJV, NRSVue, ESV | Cross references home

Nehemiah 7:8

the sons of Parosh, 2,172.

Nehemiah 10:25

Rehum, Hashabnah, Maaseiah,

Nehemiah 10:14

The chiefs of the people: Parosh, Pahath-moab, Elam, Zattu, Bani,

Ezra 8:3

Of the sons of Shecaniah, who was of the sons of Parosh, Zechariah, with whom were registered 150 men.

Ezra 2:3

the sons of Parosh, 2,172.